Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan de samenstelling van onze site en aan de daarin
opgenomen gegevens, kan Mannenzaken.news niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
continue actualiteit van de gegevens en de inhoud van deze site. Mannenzaken.news aanvaardt dan
ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit
of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op deze site, zijn die van de auteur(s).
en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of van onze redactie.
Mannenzaken.news kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel
waarvoor u de informatie raadpleegt. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in
de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten
aanzien van deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Mannenzaken.news garandeert noch ondersteunt enig product of dienst genoemd op deze site, noch
staat ze garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Daarom
wordt de gebruiker van deze site aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of
onderzoek te verrichten voor gebruik van via franska.nl verkregen informatie. De informatie op
deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Mannenzaken.news behoudt zich het recht
voor om wijzigingen zonder kennisgeving door te voeren.

LINKS

Op deze site treft u ook links aan naar andere websites. Mannenzaken.news is niet aansprakelijk
voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens.
Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright regels en algemene voorwaarden van
de site die u bezoekt.

COPYRIGHT

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Mannenzaken.news en het logo van
Mannenzaken.news, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten
uitsluitend bij Mick Boskamp en Willem Schouten. Zij behouden zich deze rechten uitdrukkelijk
voor. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin
opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij
Mannenzaken.news. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk
gebruik.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mannenzaken.news is het niet toegestaan de
inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, te verspreiden of tegen vergoeding
beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van
deze website. Mannenzaken.news heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie
te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend
oordeel van Mannenzaken.news, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden. Mocht je
het niet eens zijn met een plaatsing van jouw eigendom, mail naar info@mannenzaken.news. Wij
proberen binnen 10 dagen te antwoorden.